EN
جمعه 1 تیر 1403

کنفرانس آموزش، امید در عصر عدم قطعیت

1402/05/31 _ 1402/06/01
تسالونیکی
در دوره ای که چالش های مختلف مرتب ما را به چالش می کشدند، آموزش و پرورش این امید را به ما می دهد که مدارس و آموزشگاه ها بتوانند مهارت های ارزیابی، تفکر انتقادی و کسب دانش را از منابع مختلف در دانش آموزان پرورش دهند.