EN
جمعه 1 تیر 1403

ایران و یونان؛ معرفی فرصت های تجاری و اقتصادی بین دو تمدن بزرگ

برگزاری رویداد «ایران و یونان؛ معرفی فرصت های تجاری و اقتصادی بین دو تمدن بزرگ» در آتن و امضای یادداشت همکاری بین اتاق مشترک بازرگانی ایران  و یونان و یکی از معتبرترین موسسات حقوقی یونان - جمعه 19 آبان 1402

این رویداد طی سفر هیات تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان به آتن برگزار شد.